Fagprøven

Den endelige sluttvurderinga er fagprøven, som er en praktisk prøve på lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Den har som mål å avklare hvorvidt lærlingen kan planlegge og skjønne hensikten med arbeidet. For å få utstedt fagbrev og kunne kalle seg fagarbeider må lærlingen bestå fagprøven.

Det kan for mange virke tilfeldig hvilket lærefag som avsluttes med en fagprøve eller en svenneprøve. Opprinnelig fantes det en del håndverksfag hvor det ble utstedt svennebrev. Disse fagene, og nye fag som utgår fra disse gamle håndverksfagene, har behodt svennebrevet, og avsluttende prøve kalles for svenneprøve. I dag blir fagprøve ofte brukt som en fellesbetegnelse på både fag- og svenneprøvene. Det er altså ingen forskjell i verdien på fagbrevet og svennebrevet.

Fagprøven skal arrangeres ved avslutningen av læretida. Det er viktig at lærlingen har fått med seg alle kompetansemålene i læreplanen før fagprøven avlegges. For å kunne bli meldt opp til fagprøve er det et krav at lærling har dokumentert sine arbeidsoppgaver i løpet av læretiden. Dette bekreftes av faglig leder og sendes opplæringskontoret.

Selv om ikke alle fag fra vg1 og/eller vg2 er bestått, kan lærling gå opp til fagprøve, men han/hun vil ikke få utdelt fagbrev. Gjennom lærekontrakten har lærling forpliktet seg til å ta opp igjen fag som ikke er bestått eller eventuelt søke om fritak. Ved søknad om fritak må det legges ved sakkyndig dokumentasjon f eks. PPT, lege eller annet. Det er kun mulig å søke fritak fra fellesfagene.

Oppmelding til fagprøve

Det er KomOpp som melder lærlingen opp til fagprøve. Dette skjer normalt i mars/april 2. læreåret. Før dette skjer sender opplæringskontoret en forespørsel til virksomheten om ønsket tid og sted for fagprøven. Faglig leder og lærling skal skrive under på tilbakemeldingen til KomOpp.Vi sender videre bekreftelsen og ønsker for avleggelse av fagprøven til Utdanningsetaten, som igjen orienterer prøvenemnda. Lærlingen har krav på å få avlegge fagprøve primært innen læretiden. Når lærlingen/bedriften får beskjed om at oppmeldinga til fagprøve er godkjent av Utdanningsetaten, vil de kunne ta kontakt med utdanningsetaten. Dette for å avklar om hvilken dato prøven skal gjennomføres og hva prøvenemnda ønsker av informasjon av bedriften i forbindelse med prøveavviklingen. Lærlingen skal gå ut læretida selv om fagprøven er avviklet i god tid før læretidens slutt.

Kompetanseprøver
Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Fagprøven består av:

 • En planleggingsdel der lærlingen lager en plan for den praktiske gjennomføringa og begrunner sine valg.
 • En gjennomføringsdel der lærlingen utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
 • En evalueringsdel der lærlingen foretar en vurdering av sin egen innsats og selve utførelsen.
 • En dokumentasjonsdel der lærlingen dokumenterer og rapporterer utført arbeid.

Retningslinjer og forskrifter

Retningslinjer for fagprøven er nedfelt i Forskrift til opplæringslova. Lengden på fagprøven i det enkelte fag er nedfelt i fagets læreplan kapittel om vurdering.

Utdrag av forskriftens § 4-52. Innhald i og omfang av fag- og svenneprøva:


Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som alternativ til opplæring i bedrift, kan kome med forslag til arbeidsoppgåver.

Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik han er beskriven i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget.

Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse.

Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget vert prøvd på forsvarleg måte. 
Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve kandidaten i:


 • Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar
 • 
Gjennomføring av eit fagleg arbeid
 • 
Vurdering av eige prøvearbeid
 • 
Dokumentasjon av eige prøvearbeid

Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen.

Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring.

Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid innanfor fastsett tidsramme.

Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis dei ulike delane av prøva skal leverast.

I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller sveineprøva.

Hovudpunkta i grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten.

Utdragav Forskriftens § 4-55- Kompetanseprøve for lærekandidater:


Lærekandidatane skal prøvast i forhold til dei måla som er fastsette for kandidaten, jf. § 6-37 eller opplæringslova § 5-5. Innanfor dei rammene som opplæringsmåla set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp som for fag- og sveineprøver, jf. §§ 4-52 og 4-53.

Karaktersetting ved fagprøve:

Ved vurderinga skal det brukes en tredelt skala som har dette innholdet relatert til kompetansemåla i læreplanen for faget:

 • Bestått meget godt: Svært tilfredsstillende måloppnåelse i faget
 • Bestått: Tilfredsstillende og middels måloppnåelse i faget
 • Ikke bestått: Svært svak eller ingen måloppnåelse i faget

Klageprosedyrer

Ved stryk til fagprøven er det mulig å klage innen tre uker etter at lærlingen har mottatt skriftlig beskjed. Dette er beskrevet i forskrift til Opplæringsloven.

Klage kan skje på bakgrunn av:


 • Formelle feil ved prøven – Behandles av Fagopplæringsnemnda.
 Medhold for klageren fører til at prøven annulleres og kandidaten får avlegge ny prøve.
 • Faglig grunnlag – Behandles av sentral klagenemnd. 
Medhold for klageren fører til at resultatet endres til bestått.

Opplæringskontoret kan bistå virksomheten/lærlingen med råd og hjelp dersom det er aktuelt å klage.

Utdeling av fagbrevene

KomOpp arrangerer fagbrevutdelinger på nyåret/våren for de som har bestått fagprøve/kompetanseprøve året før. KomOpp sender ut invitasjoner og påmelding i forkant.