Rettigheter og plikter som lærling

Ditt ansvar som lærling

Vis initiativ og delta aktivt for å nå målene i læreplanen! Som lærling må du stå litt på for å få fullt utbytte av din egen læretid. Det er viktig at du selv oppsøker situasjoner og arbeidsoppgaver som du kan lære av. Tenk særlig godt på følgende:

 • Du har et klart ansvar for din egen læring, og må yte en aktiv innsats.
 • Å vise ansvar for egen læring er også å gi faglig leder/instruktør en god arbeidssituasjon.
 • Møt opp på jobb til fastsatt tid og følg reglene på arbeidsplassen
 • Bidra til godt miljø på arbeidsplassen
 • Skaff deg oversikt over hvilke oppgaver og tjenester som utføres på arbeidsplassen din.
 • Sett deg inn i målene i læreplanen – gjerne sammen med din instruktør/veileder.
 • Du må dokumentere din opplæring i OlkWeb
 • Dersom du ikke har bestått alle fag fra VG1 og/eller VG2, er det din plikt å melde fra.
 • I fag der det er påkrevd skal du underskrive og levere erklæring om taushetsplikt, levere bekreftelse på godkjent helseattest og eventuelt godkjent politiattest (gjelder for arbeid med barn og unge). Arbeidsgiver vil nok be deg om dette, men er du i tvil om noe bør du ta dette opp med instruktør på arbeidsplassen.

Sykdom og fravær

Fravær skal snarest mulig meldes til din nærmeste overordnede ved din arbeidsplass. Alt fravær skal dokumenteres. Dersom du er i tvil om hvor du skal levere egenmelding/sykemelding, avklar dette med faglig leder, veileder eller opplæringskontoret.

Egenmelding kan brukes ved fravær inntil 3 kalenderdager i løpet av en 14-dagers periode. Siden lørdag og søndag teller som to kalenderdager, må sykemelding leveres hvis du fortsatt er syk mandag. NB! Egenmelding kan først brukes etter at du har vært ansatt i 2 måneder!

Sykemelding skal brukes i de tilfeller der sykdommen varer mer enn 3 dager. Sykemelding kan brukes fra og med første ansettelsesdag. Sykemeldingen skal underskrives av lærlingen og snarest mulig overleveres arbeidsplassen!

En del bedrifter har IA-avtale, snakk med tilsynsperson eller veileder hva dette betyr for deg om du blir syk.

Fravær kan bety at læretiden må forskyves, og ny sluttdato settes. Udokumentert fravær aksepteres ikke og vil medføre trekk i lønn og evt. heving av kontakt.

Skattekort

Skattekort mottar de fleste arbeidsgivere elektronisk fra skatteetaten, men du må påse at ditt skattetrekk er riktig.

Bosted og flytting

Både arbeidsplassen og vi på KomOpp ønsker å ha din riktige bostedsadresse til enhver tid (se oppføringen i kontrakten). Dersom du bytter bosted/flytter er det viktig at du melder fra om dette til oss så snart som mulig! Meld også fra om flytting like etter at du er ferdig som lærling. Omadressering gjøres på posten.no. Husk at flytting også skal meldes til folkeregisteret.

Dine rettigheter som lærling

Som lærling omfattes du av “Opplæringslova – Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa”. Loven regulerer viktige forhold ved lærlingordningen. Vi skal her ta for oss de viktigste forhold som gjelder dine rettigheter. For øvrig omfattes du på lik linje med andre arbeidstakere av arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen for de kommuneansatte.

Kontrakt

Som lærling har du rett til å få en godkjent lærekontrakt. Den underskrives av bedriften, opplæringskontoret og deg selv. Det er et juridisk viktig papir, og sikrer dine rettigheter og plikter. Dersom du er i tvil om hva lærekontrakten innebærer, kan du ta dette opp med KomOpp. Dersom læreforholdet må avsluttes (heving) eller endres i læretida, må dette godkjennes av Troms og Finnmark fylkerskommune v/ Utdanningsetaten.

Opplæring

Du har rett til den opplæring i faget som læreplanen krever. Lærebedriften og opplæringskontoret har plikt til å gi deg den opplæringen du skal ha i henhold til læreplanen i faget, og du må yte din del og vise initiativ. Vi skal her ta for oss noen stikkord som er viktige å tenke på:

 • Faglig leder er den personen i lærebedriften som har det faglige ansvaret for deg og din opplæring. Navnet til han / henne står også oppført i din kontrakt. Bruk vedkommende aktivt dersom det er noe du lurer på.
 • Instruktører/veiledere er personer i lærebedriften som du vil ha daglig kontakt og samarbeid med i læreforholdet. Ofte vil du ha flere ulike instruktører og veiledere i løpet av læretiden.
 • Faglig leder og instruktør/veileder kan være samme person, men behøver ikke å være det. Dette varierer fra bedrift til bedrift, og organiseres på ulike måter. Gjør deg kjent med hvordan det fungerer der du er lærling.
 • Veiledning og oppfølging i løpet av lærlingforholdet er viktig. Dette kan skje på ulike måter, alt etter behov og anledning. Prinsippet er at du alltid skal ha anledning til å kunne ta kontakt med en instruktør eller fagperson der du arbeider. Her er det viktig at du er aktiv og interessert, og viser at du ønsker oppfølging. Ta dette opp med faglig leder/instruktør, og finn fram til ordninger som dere synes dekker behovet.

Vurdering

Som lærling har du krav på en lærlingsamtale med instruktør og evt. faglig leder hvert halvår. Samtalen forberedes av dere alle, og kan ta utgangspunkt i skjema for vurderingssamtale. Denne samtalen oppsummeres skriftlig og skal inneholde konkret tilbakemelding på:

 • Hva du har arbeidet godt med
 • Hva du ikke har arbeidet så godt med
 • Hva du må arbeide mer og videre med
 • Underveisvurdering, knyttet mot de arbeidsoppgaver du løser og din dokumentasjon av eget arbeid.

Vær bevisst på dette. Forbered deg til samtalen og husk at også dine synspunkter skal være med i oppsummeringen av lærlingsamtalen.

Lønn


Som lærling har du rett til lønn. Lønne din bestemmes i forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon. Du finner mer informasjon om lønn, arbeidstid, ferie m.m. under lønn og lønnsforhold.

Oppmelding til fagprøve

Oppmelding til fagprøve er en av dine rettigheter. Opplæringskontoret melder deg automatisk opp dersom du ikke får annen tilbakemelding. Før vi kan melde deg opp må vi ha dokumentert at du har oppfylt målene i læreplanen. Vi sender en forespørsel til din faglige leder om dette. Samtidig sender vi også ut en forespørsel til din faglige leder om ønsket tidspunkt og sted for fagprøven.

Lån og stipend

Som lærling har du rettigheter til lån og stipend, og kan søke på vanlig måte. Ta kontakt med Lånekassen for mer detaljert informasjon. www.lanekassen.no

Andre rettigheter og plikter

Et godt arbeids- og læreforhold kan ikke alene reguleres av lover og regler. Det er viktig å tenke samarbeid, være fleksibel og vise initiativ. I perioder kan alle arbeidstakere ha tunge tider og tunge tak – det hører med. Det betyr ikke at kvaliteten på opplæringa skal svekkes.

Av og til kan det være at du som lærling går “alene” og ikke har faglig leder instruktør/veileder sammen med deg. Det forekommer, men bør avtales slik at du føler deg trygg og vet hvem du kan kontakte dersom det er noe spesielt. Ta dette opp med din instruktør/veileder dersom det blir aktuelt.

Når ikke alt går som det skal, er det viktig å ta dette opp så snart som mulig. Det kan være faglige forhold, svikt i oppfølgingen, vanskeligheter med opplæringsboka el. Ikke vent, men ta det opp umiddelbart med nærmeste vedkommende på arbeidsplassen og forsøk å ordne opp der. Forsøk først å gå tjenesteveg. Dersom dette er vanskelig eller ikke hjelper, så må du ta kontakt med oss på opplæringskontoret. Dersom du ikke får tak i opplæringskonsulenten, send sms eller e-post!

Verdiskaping og opplæring går hand i hand i et læreforhold. Opplæring er både den direkte instruksjonen og veiledningen du får underveis i arbeidet, og den praktiske øvingen du blir pålagt av veileder. Arbeid med opplæringsboka, planlegging og egenevaluering defineres også inn under opplæringsdelen.

Verdiskapning er det arbeidet du utfører til nytte for virksomheten, brukere og publikum. Arbeidsgiver har i den sammenheng anledning til både å styrke bemanninga ved hjelp av lærlingen og til i perioder å la lærlingen erstatte en annen arbeidstaker. Det er verdiskapinga du får lønn for. Det er i mange tilfeller vanskelig å skille klart mellom verdiskapning og opplæring. Det skyldes at du også lærer og erfarer i en verdiskapingssituasjon, og du kan også delta i verdiskapinga i en opplæringssituasjon. Lover og forskrifter definerer heller ikke noe klart skille. Det er likevel naturlig at den første tiden av læreforholdet anses som mest preget av opplæring, fram til du har fått mer erfaring og blitt “varm i trøya”.

Dokumentasjon av praksis innleveringer på OlkWeb har du ansvaret for å gjøre fortløpende. Gjør deg kjent med avtaler, lover og reglement på din/dine arbeidsplasser og sett deg inn i disse! Du er din egen, og andre lærlingers “ambassadør”. Gjør lærlingordningen til noe positivt.