Prosedyre ved lærlinginntak

KomOpp formidler til alle sine medlemsbedrifter søkere på læreplass.

Elevene i videregående skole har frist til 1. mars for å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt. Vi velger ut søkerne vi mener passer for bedriften etter kommunetilhørighet og søkerens egne ønsker, og sender bedriften opplysninger om aktuelle søkere.

Vi overlater til bedriften å velge ut hvilke søkere som skal ansettes. Det er svært viktig at hver bedrift får den lærlingen som passer for bedriften. Vi anbefaler derfor at alle foretar intervju/samtale med søkerne før ansettelse. KomOpp har utarbeidet et skjema - intervjumomenter som kan benyttes i intervju med søkere til læreplass.

Det er viktig at utvelgelse-/tilsettingsprosessen kommer i gang så snart som mulig, og at den er så enkel og ubyråkratisk som mulig. Dette fordi akkurat den eleven bedriften kunne tenke seg å tilsette lett kan takke ja til annen læreplass, dersom tilsettingen tar for lang tid. Vi ønsker også at søkeren innen rimelig tid skal få avklart sin læreplass. Dersom det er ønskelig med hjelp fra opplæringskontoret, så ta kontakt. Når ønsket lærling er valgt ut, må det gis skriftlig beskjed til opplæringskontoret, slik at vi kan starte arbeidet med å tegne lærekontrakt.

Faglig leder må ha formell utdannelse innen faget eller minst 6 års arbeidserfaring. Faglig leder skal signere lærekontrakten. 

En veileder må ha lyst og få tid til å gi lærlingen veiledning og opplæring i faget. Det er veileder som primært gir tilbakemelding på det lærlingen leverer av dokumentasjon på i OlkWeb. Lærlinger skal ha en (eller flere) veiledere, det er ingen formelle krav til en veileder.

Det skal utnevnes en tilsynsperson som representerer arbeidstakerne. Denne personen skal føre tilsyn med at nødvendig opplæring blir gitt, og at lærlingens rettigheter og plikter som arbeidstaker bli overholdt.

Disse skjemaene kan lastes ned nederst på denne siden, fylles ut og returneres til oss. Vi sender dem også per e-post til den i bedriften som informerer oss om inntaket av lærlinger.

Etter at vi har fått disse skjemaene i retur starter prosessen med å få opprettet lærekontrakt i Vigo. Lærekontrakten må signeres digitalt av lærling/lærekandidat, faglig leder, KomOpp og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Læresbedriften skrive arbeidsavtale med lærlingen for hele læretiden.

Skjemaer som skal sendes til KomOpp ved tilsetting av ny lærling:

  1. Faglig leder
  2. Veileder
  3. Tilsynsperson
  4. Informasjon om ny lærling (signert av lærling)
  5. Hvis faglig leder er ny i rollen, må det søkes godkjenning som faglig leder hos utdanningsetaten 

Skjemaer som skal sendes til KomOpp for å søke om å bli godkjent som ny lærebedrift:

  1. Godkjenning ny lærebedrift
  2. Godkjenning som faglig leder