Hvordan bidrar KomOpp

Kartlegging

KomOpp henvender seg hver høst til sine medlemsvirksomheter/kommuner for å kartlegge aktuelle læreplasser.

Skolebesøk/rekruttering

KomOpp besøker hvert år aktuelle klasser i videregående skoler for å informere om aktuelle læreplasser og motivere elevene til å bli lærlinger.

Lærekontrakt

KomOpp tegner lærekontrakt med lærlingen og er hovedansvarlig for at lærlingen får opplæring i h.h.t. læreplanene.

Lærlingsamlinger

Opplæringskontoret arrangerer hver høst regionale informasjonsmøter for nye lærlinger og deres faglige ledere og instruktører. I tillegg arrangerer opplæringskontor flere samlinger i de enkelte fagene.

Lærling/-bedriftsbesøk

Opplæringskontoret har som målsetting å besøke den enkelte lærling/virksomhet minimum to ganger hvert år.

Faglig leder Veilederopplæring

Troms Fylkeskommune har bestemt at alle faglige ledere skal ha et 2-dagers kurs. Kurset for KomOpps faglige ledere arrangeres av KomOpp etter avtale med Troms Fylkeskommune. Veiledere har også anledning til å delta på kurset. For nærmere info kontakt KomOpp.