Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Faget skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter.

Opplæringen i lærefaget skal utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med evne til innlevelse og samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Helsefagarbeideren skal gjennom opplæringen bli i stand til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren bidra til å forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv. Opplæringen skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Helsearbeiderfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Hovedområdene utgjør en helhet. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver på ulike tjenesteområder som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse som er anvendelig både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Alle skal opp til fagprøven, som normalt gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er helsefagarbeider. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Du finner mer informasjon om hverdagen til unge helsefagarbeidere på www.verktoykassen.no og på www.vilbli.no – yrker og utdanningsveier.

Når du har tatt fagbrevet kan du søke om autorisasjon. Se nettsiden til statens autorisasjonskontor for helsepersonell www.safh.no.

Last ned vedlegg:
Læreplan helsefagarbeider

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.